Privacy

  • Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) op in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
  • Als zorgaanbieder zijn wij verplicht het BSN te registreren en uw identiteit vast te stellen. Dit staat in de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg. Het BSN wordt gebruikt bij de facturatie en bij medische correspondentie. Indien bij klachtenafhandeling crediteren plaats vindt, zal de zorgverzekeraar hiervan op de hoogte worden gebracht.
  • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens uit uw dossier en op dataportabiliteit.
  • Uitwisseling en bescherming van uw gegevens.
  • Alleen met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en pedicures. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
  • Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan praktijklocaties op met ons info@oogvoorvoeten.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Copyrighted by oog voor voeten, owned by Alexandre Innavong. Händelstraat 55C, 3533 GH Utrecht AGB-code 26000695 Kwaliteitsregister Paramedici 59911842696 NVvP lidnummer 10952 BTW nummer: NL004680120B79 KvK-nummer 89004329 Tel: +31 6 57221357
Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Privacy Disclaimer